Đại học Đà Nẵng

Thông Tin Chung

Đại học Đà Nẵng là một trong những đại học đầu tiên ở Việt Nam tham gia hệ thống kiểm định chất lượng đào tạo của Việt Nam và một số chương trình theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhằm gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, phát triển nhanh quy mô đào tạo sau đại học và nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học, những năm gần đây, nhà trường đã đẩy mạnh việc triển khai các nhóm giảng dạy nghiên cứu (Teaching Research Team – TRT), xây dựng nhiều trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm hiện đại thông qua các chương trình đầu tư trọng điểm và đầu tư chiều sâu của Nhà nước. Không ít công trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của ĐHĐN đã được cấp bằng phát minh sáng chế và ứng dụng hiệu quả cao trong thực tiễn.

Website: http://www.udn.vn/

Hình ảnh về Đại học Đà Nẵng