Danh sách Giảng viên

TS. Trần Ngọc Hồi

Khoa xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

TS. Nguyễn Tiến Hải

Khoa xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

TS. Phan Sỹ Thanh

Khoa xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

PGS.TS. Nguyễn Văn Hữu

Khoa xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng

Khoa xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

PGS.TS. Phạm Xuân Mát

Khoa xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

PGS.TS. Phạm Văn Thắng

Khoa xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

PGS.TS Tô Xuân Sinh

Khoa xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước